Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 – Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Van Gijs Wijnen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 69509093 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 – Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Van Gijs Wijnen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Van Gijs Wijnen ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 – Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 – Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 – Alle aanbiedingen van Van Gijs Wijnen zijn vrijblijvend en Van Gijs Wijnen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 – Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Van Gijs Wijnen. Van Gijs Wijnen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.3 – Door de Algemene Voorwaarden te accepteren verklaart men bij het plaatsen van een bestelling minstens de gerechtigde leeftijd van 18 jaar te bezitten. Tevens wordt gecontroleerd of de ingevulde geboortedatum aan de minimum leeftijd van 18 voldoet. Van Gijs Wijnen zal bestellingen geplaatst door personen van onder de 18 jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Levering

3.1 – De door Van Gijs Wijnen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 – Wij bezorgen onze wijn in heel Nederland gratis bij besteding van 90 euro of meer. Tot €90,- betaal je €3,95 per doos. Voor bestellingen in afwijkende (geschenk)verpakkingen en voor mousserende wijnen, gelden afwijkende nader door Van Gijs Wijnen vast te stellen bezorgkosten.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 – De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 – Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen zeven dagen na factuurdatum.

4.3 – Betaling kan tevens geschieden middels Tikkie.

4.4 – Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Van Gijs Wijnen bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Van Gijs Wijnen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

4.5 – Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Van Gijs Wijnen gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 – De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Van Gijs Wijnen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 – U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Van Gijs Wijnen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Van Gijs Wijnen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.2 – Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Van Gijs Wijnen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 – Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Van Gijs Wijnen, dan wel tussen Van Gijs Wijnen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Van Gijs Wijnen, is Van Gijs Wijnen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Van Gijs Wijnen.

Artikel 8. Overmacht

8.1 – Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Van Gijs Wijnen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Van Gijs Wijnen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9. Bezorgadres

9.1 – Indien u aan Van Gijs Wijnen schriftelijk opgave doet van een adres, is Van Gijs Wijnen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Van Gijs Wijnen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 – Wanneer door Van Gijs Wijnen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Van Gijs Wijnen deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 – Van Gijs Wijnen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 – Van Gijs Wijnen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 10. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

10.1 – Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

10.2 – De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

10.3 – De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 11. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

11.1 – Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

11.2 – Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

11.3 – De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.4 – Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

11.5 – De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

11.6 – Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis

11.7 – Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 12 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

12.1 – Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

12.2 – De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

12.3 – De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

12.4 – Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan degoedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Algemene gegevens

Van Gijs Wijnen
Pouckedijk 1
4543 RL Zaamslag
06 – 11648262
KvK nummer 69509093